กปน. ย้ำน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ไร้ COVID-19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศรับท่องเที่ยว

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กรมอนามัย ได้ขอความร่วมมือให้ กปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เฝ้าระวังและรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา เพื่อรองรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวนั้น กปน. มีความพร้อมต่อมาตรการดังกล่าว ด้วยการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปา ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายใต้ระบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในระบบได้ และมีการปรับเพิ่มปริมาณคลอรีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ  ตั้งแต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีน สามารถรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง

นอกจากนี้ กปน. ยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาอัตโนมัติทั่วพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการตลอด 24 ชั่วโมง และมีนักวิทยาศาสตร์ กปน. ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ twqonline.mwa.co.th ได้

ทั้งนี้ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มดีขึ้น แต่ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำประปา และสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 % ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ

……………………………….