สคบ. เตือน “เล่นดอกไม้เพลิง” วันลอยกระทง

วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ มักถือโอกาสนี้ขอขมาต่อพระแม่คงคา และมีการนำพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน มาเล่นในวันดังกล่าว เป็นเหตุให้ในแต่ละปี เกิดอันตรายร้ายแรงจนสูญเสียอวัยวะ พิการหรือเสียชีวิต จากการเล่นดอกไม้เพลิงด้วยความคึกคะนองดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงได้กำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ต้องระบุ ข้อแนะนำการใช้ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ต่อไปนี้ “ ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ” และคำเตือน ต้องระบุว่า “อันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธี หรือศึกคะนอง” วันลอยกระทงปีนี้ สคบ. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าวมาเล่น ขอให้อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำเตือน อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายระบุไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

…………………………………