‘สุชาติ’ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลุยราชบุรี สร้างความมั่นคงแรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคม

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) เสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยเสริมสร้างหลักประกันสังคมความมั่นคงในชีวิตแก่แรงงานภาคอิสระ เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมในสังคม ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี มาเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 ในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานภาคอิสระให้เข้าถึงหลักประกันในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จึงส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานผู้สูงอายุและคนพิการ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่ามีแรงงานภาคอิสระ 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระ 17 ล้านคน ดังนั้น แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น คือการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้แรงงานภาคอิสระมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ เป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรของจังหวัดราชบุรีมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมมากยิ่งขึ้น

……………………………………