จังหวัดอุทัยธานีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเข้ม! จับมือหลายหน่วยงาน พม.One Home จัดระเบียบคนขอทานคนไร้ที่พึ่งตลาดเช้าแม่ต้ำสะเกกรัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เช้านี้ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ร่วมกับหลายหน่วยงาน พม.One Home ได้แก่ กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทหาร ตำรวจ เทศบาล อพม. เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 30 คน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ร่วมเดินรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ในตลาดสดเช้าสะเกกร้ง

เนื่องจากสถาณการณ์คนขอทานและคนไร้ที่พึ่งมีมากขึ้น ปรากฎผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ พส.รับผิดชอบ พรบ.ควบคุมการขอทาน พศ. 2559 จึงได้มีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารแจ้งเบาะแสคนขอทานคนไร้ที่พึ่งดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนกฎหมายระเบียบและสร้างความเข้าใจตระหนักคนขอทานเข้าสู่กระบวนที่ถูกต้องต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาที่ต้นต้อที่แท้จริงคือการให้ทานถูกวิธี ที่จะไม่ให้เงินขอทานตรงๆ แต่สามารถช่วยเหลือผ่านให้ พม.ศูนย์คุ้มครองคนหร้ที่พึ่งทำหน้าที่ฟื้นฟูดูแล โดย เฉเพาะขอทานต่างด้าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเพราะเห็นแก่คนไทยใจดีชอบบริจาดจึงเข้าอยู่ตลอดหลายคนจับได้แล้วไม่ยอมกลับประเทศจึงเป็นนโยบายที่ หน่วยงาน พส.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องร่วมมือภาคีเครือข่ายหน่วยงานร่วมรณรงค์และพบเห็นคนขอทานคนไน้ที่พึ่งโทรแจ้ง 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

……………………………..