อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะรองประธานคณะทำงานคนที่ 1 เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการสังคมไทยอายุยืน 4 มิติ (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม) ตามมติคณะรัฐมนตรี

พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษาคณะทำงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

………………………………………………