ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนาม(MOU)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ได้เรียนรู้ทักษะ และได้รับประสบการณ์การมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังตระหนักรู้ต่อการเป็นจิตสาธารณะ ช่วยเหลือแบ่งปัน และการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย สร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการให้ การช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเด็กในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการกำหนดแผนการทำกิจกรรม สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาของผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมจิตสาธารณะกับเด็กในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนและร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานต่อไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการสงเคราะห์แบ่งปันให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก กำพร้า ไร้ที่พึ่ง หรือถูกทอดทิ้งจากครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรม จิตสาธารณะ ในสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน-โต สถานสงเคราะห์เด็กโต สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก และสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้นิเทศงานและรับรองการทำกิจกรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ที่เป็นจิตสาธารณะ เช่น การเลี้ยงดู การฝึกอบรม ฝึกอาชีพ หรือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมนำไปสะสมให้ครบ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามที่กองทุนกำหนด

ทั้งนี้ กยศ. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 5.7 ล้านราย โดยมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษากว่า 6 แสนรายต่อปีการศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน รุ่นใหม่ได้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำความดีตอบแทนสังคมต่อไป”
จากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้อง ๆในสถานรองรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในเรื่องการแบ่งปัน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และรู้จักมอบโอกาสให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองโดยไม่หวังผลตอบแทน และหวังว่าเมื่อผู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรตัวอย่างที่ดีมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีจิตสาธารณะตอบแทนสังคมได้ นางสุภัชชา สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

…………………………………………………………………..