ก.ท่องเที่ยวผุดแผนเผชิญเหตุ พร้อมรับมือ โควิด-19

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดทำแผนในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ ก่อนที่จะมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา เพื่อให้รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ(Special Tourist VISA: STV) โดยมีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ทั้งจากส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความกลุ่มมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำด้วย

ทั้งนี้การจัดทำแผนเผชิญเหตุฯ และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมการรองรับในกรณีที่มีการเปิดให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างรอบคอบ และรัดกุม โดยเน้นการสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่หารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด นำร่อง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวมถึงได้ร่วมกับคณะของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ชุดเล็ก นำโดย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้อำนวยการ ศบค. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration) โดยออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 10 ประเภท ให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของร้านอาหาร การเดินทางท่องเที่ยว ที่พัก สุขภาพ ความงาม และการช้อปปิ้ง ตลอดจนการจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยว ยังได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตามโครงการ Clean Together เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ในด้านกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และได้มอบหมาย ท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ไทยชนะ ดำเนินการตรวจประเมิน ติดตาม การจัดกิจกรรมด้านกีฬา ให้เป็นไปตามคู่มือที่ประกาศ ปัจจุบันรัฐบาลมีการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) เริ่มเดินทางเข้ามาและพำนักในประเทศไทยได้ระยะยาว โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 41 คน ได้เดินทางเข้ามาภายใต้เงื่อนไข Special Tourist Visa แล้ว และอยู่ในระหว่างกักตัว 14 วัน ซึ่งหลังจากการกักตัว หากพบว่าไม่มีการติดเชื้อ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความมั่นใจและมีความพร้อม โดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จะเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยต่อไป

……………………