อผส.ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการประจำร้านงานกาชาด

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการประจำร้านงานกาชาด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม ดังนี้

๑. หารือการจัดสิ่งของเพื่อถวายพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันเปิดงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จทรงเยี่ยมการออกร้านงานกาชาดต่าง ๆ
๒. การจัดหาของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการออกร้านงานกาชาดกระทรวงฯ
โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ม วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม