รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรกำแพงเพชร พร้อมแหล่งน้ำตามโครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ และเงินเยียวยาสวนลำไย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕๐๐ ราย ๕๔๕ แปลง ๑,๓๒๑-๓-๗๙ ไร่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน และมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบหนังสือ ส.ป.ก.๔-๐๑ ซึ่งช่วยมอบโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกิน ซึ่งหลังจากได้รับที่ดินทำกินไปแล้ว ส.ป.ก. จะเข้าไปติดตามดูแลพี่น้องและส่งเสริมให้เข้าถึงเงินทุน เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้หากพี่น้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ สามารถนำเอกสารสิทธิ์นี้ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. หรือจากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอยากจะขอให้พี่น้องเกษตรกรรักษาและหวงแหนในที่ดินของตน อย่าไป จำหน่ายจ่ายโอนเพื่อเก็บไว้ทำกินสืบชั่วลูกชั่วหลานได้มีที่ทำกินสืบไป

ดร.วิณะโรจน์ เสริมว่า จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นั้น นอกจากจะเพื่อมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินแล้วนั้น ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยเพิ่มศักยภาพในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส ที่ต้องการให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่บนที่ดิน ส.ป.ก. ได้ด้วยความภาคภูมิใจ

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ส.ป.ก.กำแพงเพชรได้ดำเนินการตามนโยบายโครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง ปริมาณเก็บกักน้ำ ๑๒๘,๙๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน ๓๐ แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้รวม ๗,๕๐๐ ลบ.ม. มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๐๐ ไร่ รวมถึงหนังสืออนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งก็คือพื้นที่ที่ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เป็นผู้มอบให้กับตัวแทนเกษตรกรและผู้นำชุมชนในวันนี้

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑ อำเภอ ๗๓ ตำบล มีเนื้อที่ตามประกาศ ๑,๙๘๔,๕๔๓ ไร่ กันออกเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๓๕๔,๑๓๙ ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว ๑,๕๔๓,๓๐๗ ไร่ ให้กับเกษตรกร ๑๑๔,๘๖๐ ราย คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ ๘๑,๐๙๘ ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. จะดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรได้มีที่ดิน

อีกทั้งยังมีพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จำนวน ๒ พื้นที่ ประกอบไปด้วย

๑. พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง เนื้อที่ ๔๐๑ ไร่ อยู่ระหว่างการจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์คาดว่าจะจัดสรรได้ ๖๐ ราย ได้ก่อสร้างแหล่งน้ำเป็นสระเก็บน้ำแบบแก้มลิง จำนวน ๓ สระ กักเก็บน้ำได้ ๔๒๐,๕๐๐ ลบ.ม.

๒. พื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง เนื้อที่ ๓๘๖ ไร่ มีพื้นที่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมด้านแหล่งน้ำ ซึ่งมีแนวทางในการจัดที่ดินในรูปแบบของแปลงรวมไม้เศรษฐกิจโตเร็ว พืชพลังงาน และจัดที่อยู่อาศัยรูปแบบแปลงเกษตรผสมผสาน

นอกจากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้มอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนสำไยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๘๙ ราย เนื้อที่รวม ๑๐,๘๙๔ ไร่ และได้เยี่ยมชมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ส.ป.ก.กำแพงเพชร และนิทรรศการจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวังปลาอ้าว ซึ่งขอรับการสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ โคก หนอง นา สำหรับให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง รวมทั้งได้ร่วมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

…………………………………….