รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบที่ดินทำกิน จังหวัดกำแพงเพชร ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ให้มีที่ดินทำกิน พร้อมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ในวันนี้มีรวามยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน  500 ราย และยังได้ดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 1 ชุนชน 1 แหล่งน้ำ สร้างปี 2563 รับน้ำหน้าฝน ปี 2563 ใช้แล้งปี 2564 ได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำ 128,900 ลบม. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน 30 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ รวม 7,500 ลบ.ม พื้นที่ใช้ประโยชน์ 500 ไร่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันได้มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ 73 ตำบล มีเนื้อที่ตามประกาศพระราชกฏษฏีกา 1,984,543 ไร่ เป็นพื้นที่กันออกสาธารณประโยชน์ 354,139 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว 1,543,307 ไร่ เกษตรกรได้ประโยชน์ 114,860 ราย คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ 81,098 ไร่ ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,066 ราย 1,161 แปลง 9,314 ไร่

…………………………………..