กรมการขนส่งทางรางจัดถ่ายทอดความรู้ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานทางรางในประเทศไทย

วันที่ 26 ต.ค. 63 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดสัมมนาและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ในปัจจุบัน รถขนส่งทางรางที่ใช้งานในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจึงได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการกำกับดูแลรถขนส่งทางรางขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การกำหนดประเภทและขอบเขตคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางที่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางของประเทศไทย 2) การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับดุลยภาพในการพัฒนาของประเทศ และ 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับกิจการขนส่งทางรางให้เหมาะสมกับรถขนส่งทางรางที่ใช้งานในประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านรถขนส่งทางรางได้ในอนาคต

สำหรับการสัมมนาและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งทางราง ระบบขับเคลื่อนและส่วนควบ พฤติกรรมระหว่างล้อ – ราง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำลายราง และการทดสอบสมรรถนะของรถขนส่งทางราง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และสินค้าที่ใช้ระบบขนส่งทางราง

………………………………………..