กำหนดแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน ประสานหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลวางท่อส่งก๊าซ เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คนกรุง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สภาวิศวกรแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลวางท่อส่งก๊าซรับการขยายตัวของเมือง เพื่อป้องกันอุบัติภัย สาธารณภัยจากเหตุก๊าซระเบิดที่อาจเกิดขึ้นนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคต รวมทั้งเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นต้องวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จึงต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับผังเมืองรวม เพื่อให้แนวท่อก๊าซพาดผ่านในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ได้แก่ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นน้อย ห่างไกลจากแหล่งชุมชนหนาแน่นหรืออยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานพยาบาล แหล่งประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณสถาน อย่างไรก็ดี ในพื้นที่มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่เดิม หน่วยงานเจ้าของท่อส่งก๊าซควรต้องติดตั้งป้ายเครื่องหมายแสดงแนวท่อก๊าซให้ทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปใช้พื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซในบริเวณต่างๆ อันจะเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล ชุมชน และสภาพแวดล้อมของพื้นที่

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น กรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ทีมตอบโต้สถานการณ์สารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงหากได้รับการร้องขอ ขณะเดียวกันได้ทำการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ ทหาร หน่วยแพทย์ มูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัย/อัคคีภัยระดับ 2 จำลองท่อก๊าซรั่วไหลเกิดเพลิงลุกไหม้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ รฟม. กฟน. กปน. บริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงฐานข้อมูลแนวระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการวางแผนงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุก๊าซระเบิดที่อาจเกิดขึ้นด้วย
……………………………………….