ธนาคารกรุงไทยจัดโครงการตลาดไร้เงินสดตอบสนองthailand 4.0 และ E-Payment

วันที่  4 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.  ที่บริเวณตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้จัดการธนาคารกรุงไทย เปิดโครงการตลาดไร้เงินสดตอบสนอง thailand 4.0 และ E-Payment ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเปิดแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีที่ตลาดอำเภอบางใหญ่ ซึ่งเป็นต้นแบบในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยมีแผนจะขยายการให้บริการ KRUNGTHAI QR Code ไปยังร้านค้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าและประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการลดการใช้เงินสด ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสนับสนุนนโยบายคลัง 4.0 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศษรฐกิจและเป็นรากฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน