อพส.เปิดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการสำคัญ ภายใต้ “DSDW’s Flagship เสริมกระบวนการคิด พัฒนาพลังจิตอาสา สู่การพัฒนาสังคม ระดมการร่วมรับผิดชอบ ตอบโจทย์สังคมไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผ่านกิจกรรม ๘ plus ดังนี้ ๑) Productive Welfare ๒) เสริมพลัง อพม. ๓) SE Online ๔) ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ๕) Smart on Street ๖) จังหวัดปลอดขอทาน ๗) อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนที่ขอรับเงินอุดหนุน ๘) Smart Organization นอกจากนี้ยังดำเนินการ เพื่อยกระดับการดำเนินงาน ใน ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ๒. การจ่ายเงินอุดหนุน นำไปสู่ “ความรวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้” ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ