ALT จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เอแอลที จับมือกับภาคการศึกษา  นำร่องบันทึกข้อตกลงกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ หวังสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการศึกษาวิจัย และปฏิบัติจริง  

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ภายใต้โครงการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน Smart Environment ด้าน Smart Mobility และ ด้าน Smart Energy

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมกับการศึกษางานวิจัย ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ควบคู่และผสานไปกับการปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนำการออกแบบและเทคโนโลยี ไปต่อยอดในด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านพาณิชยกรรม รวมทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และกำลังพัฒนาไปสู่ Digital Village ต่อไป

นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า ในการร่วมมือกันครั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน Modular Data Center พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีการวางระบบและวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้กับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการวิจัย