สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ

สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยมีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ

การปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษในอากาศ
ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 14.08

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระดับชาติ ส่งผลให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ โดยล่าสุดมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี สูงกว่าเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดไว้ 59,460 บาท/ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2564