อาชีวศึกษาเสาวภา ปั้นบาร์เทนเดอร์ป้อนสถานประกอบการ โดนใจผู้บริโภค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.)เสาวภา เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านคหกรรม ศิลปกรรม และการโรงแรม อยู่ในเขตพระนคร ซี่งเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารคาวและหวาน ได้มีโอกาสรับรองแขกบ้านแขกเมืองมาตลอด ซึ่งการจัดการศึกษาด้านคหกรรมเปิดสอนมานานกว่า 120 ปี และในโลกยุคดิจิทัล (Digital Age) วันนี้วอศ.เสาวภา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพเพิ่มขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับความวางใจจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานประกอบการชั้นนำ ที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา เพราะฝึกประสบการณ์มาตั้งแต่ขณะยังเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการ วอศ.เสาวภา เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนด้านคหกรรม ศิลปกรรม และการโรงแรม เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี เฉพาะสาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เป็นสาขาที่จะพัฒนาและมุ่งเน้นผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน คือ สาขาการโรงแรม ขณะนี้ มีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและอยู่ในสถานประกอบการ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวิทยาลัยฯ เร่งเพิ่มอัตราการผลิตกำลังคน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ความชำนาญ ในยุค 4.0 ตอบสนองต่อตลาดแรงงานให้มากที่สุด โดยพัฒนาครู ผู้เรียน บุคลากรและวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมร่างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน

ในสาขาวิชาการโรงแรม ที่มุ่งเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ซึ่งแบ่งเป็น งานส่วนหน้าโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน งานครัว และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามหลักสูตร เป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนของตลาดอาเซียน ซึ่งมีแนวทางการประกอบอาชีพ อาทิ พนักงานต้อนรับของโรงแรม พนักงานส่วนหน้าโรงแรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานแม่บ้านโรงแรม บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า อาชีพกุ๊ก / เชฟ ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทย ครัวประเภทต่าง ๆ พนักงานจัดเลี้ยง

ทั้งนี้ สาขาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะในระดับ ปวส. เป็นหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100% ซึ่งมีเครือข่ายที่มีคุณภาพด้านการโรงแรม มีความร่วมมือกับโรงแรมระดับชั้นนำ ซึ่งจะคัดเลือกโรงแรมที่มีชื่อเสียงให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างเช่น “น้องมาร์ค” นายณัฐวัฒน์ คงสมพงษ์ นักศึกษาชั้นปวส.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร้านโซเรนโต้ สาทร (Sorrento Sathon) ร้านอาหารอิตาเลี่ยนเก่าแก่ ซึ่งน้องมาร์ครับหน้าที่บาร์เทนเดอร์ ผสมเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรางวัลการันตีการแข่งขันระดับชาติและแชมป์ระดับมหาวิทยาลัย และ Cocktail ที่น้องมาร์คได้นำเสนออย่าง “หลนไฟ” Cocktail ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “หลน” ซึ่งเป็นอาหารคาว แต่นำมาเป็นเครื่องดื่มแนว Fizz แบบสดชื่น ๆ จะได้ความ Mineral จากหอยตลับ ความหวานจาก Syrup มะกรูด ความเปรี้ยวจากมะขาม อีกทั้งยังได้ความฝาดหรือความ Dry ด้วย โดยปกติหลนจะเป็นอาหารคาวที่ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบ แต่น้องมาร์คมีแนวความคิดที่รังสรรค์แยกองค์ประกอบออกมาเป็นขนม คือ Candy Coconut Milk และมีเจลพริกชี้ฟ้ามาปาดแก้ว เพื่อให้เกิดรสเผ็ดเล็กน้อยให้ครบอรรถรสของหลน รวมทั้งใช้ไฟในการดับกลิ่นคาว ส่วนผสม Cocktail นี้ ประกอบด้วย Vodka infuse Clams (หอยตลับ) Kaffir lime leaves syrup Tartaric acid (กรดมะขาม) Clarify Tamarind (น้ำมะขามที่ถูกต้มเพื่อให้ไฟเบอร์ของมะขามแยกจากน้ำแล้วกรอง) Sparkling Water

ส่วนอีกหนึ่งสาว “น้องอาย” นางสาวปภัสรา บุญจันทร์ นักศึกษาชั้น ปวช.3 ผสม Cocktail Rosa เป็นเครื่องดื่มสำหรับสุภาพสตรี เพราะ Rosa หมายถึง กุหลาบ เปรียบดั่งผู้หญิงสวย หวาน เหมาะกับราชินีของดอกไม้ ตัว Cocktail มีรสชาติกลมกล่อม และเนื้อสตอเบอรี่ที่เหลือจากการทำ Syrup นำมาอบแห้งเป็นแผ่นสามารถใช้เป็นการ์นิช คือ การประดิษฐ์ ประดับ และตกแต่งอาหาร เครื่องดื่มให้มีความสวยงามทั้งสี กลิ่น รสชาติ และรูปลักษณ์ เป็นการเพิ่มมูลค่า ความหรูหรา และสามารถทานได้ ส่วนผสม Cocktail Rosa ประกอบด้วย London Dry Gin Cointreau Rose and Strawberry syrup Lemon juice

นายศักดา มยูขโชติ กล่าวปิดท้ายว่า หลังจากนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการมาแล้ว ก็จะนำความรู้ที่ได้มาสาธิต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อน ๆ ที่ได้รับประสบการณ์มาจากสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เกิดประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

…………………………………………………………

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)