อธิบดี พส. กระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด 2 แห่ง คือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมี นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองและนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอข้อมูลดังกล่าว ในการนี้ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ และนางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พส. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พส. ได้เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากท่านอธิบดีในการขับเคลื่อนงานโดยคำนึงถึงการบูรณาการในการทำงานกับทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการทำงานโดยกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพลังในการเข้าถึงชุมชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งขยายเครือข่าย อพม. ให้เต็มพื้นที่

สุดท้ายนี้ อธิบดี พส. ฝากข้อคิดในการทำงานโดยขอให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการทำงานดังนี้ “การทำงานเป็นทีม การรักสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” เหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์ในการทำงานและเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ควรปฏิบัติต่อไป