รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็ก ฯ ตลอดจนชมการสาธิตให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 30 คน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวน 2 ท่าน โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ทีม ONE HOME พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในจังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีคนช่วยเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและสถาบันครอบครัว และยังคงเป็นประเด็นปัญหาของสังคมไทย ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ความเปราะบางของครอบครัว ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาเหล่านี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยให้องค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ศึกษา แลกเปลี่ยน และนำองค์ความรู้ที่ได้จากสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ไปพัฒนาต่อยอดในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในอนาคตต่อไป

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กแบบนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด การใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับประเทศไทยศูนย์ฯนี้เป็นแห่งที่ 3 ซึ่งตั้งขึ้น ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป็นการช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ และประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โทร 0 5526 5017 หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง