อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” เพื่อเสริมแรงบันดาลใจปรับเปลี่ยนแนวคิดการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น P๓ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย โดยมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์) หัวหน้าโครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคมและกลุ่มอัศจรรย์อาวุโส (แพทย์หญิง นาฏ ฟองสมุทร) ประธานบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (เภสัชกร ณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” โดยกลุ่มอัศจรรย์อาวุโส ภายใต้โครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคมฯ และองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ การส่งเสริมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยอาวุโส เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น (Active&Healthy Ageing)  ทั้งการเพิ่มความเข้าใจ ความตระหนักรู้ด้านสมองเสื่อม (ทั้งสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์) ให้มากขึ้นอีกด้วย สำหรับโครงการนี้มีแผนดำเนินงาน ๒ ปี ด้วยกัน โดยทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ บุคคลสำคัญในสังคม ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ มีแผนงานการจัดกิจกรรมนี้ไปทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุในประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างแข็งแรง

ทั้งนี้ มีดารา นักแสดงอาวุโสมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายนิรุตติ์ ศิริจรรยา, นายรอง เค้ามูลคดี, นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ และนางสาวพริมรตา เดชอุดม