รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดการประชุมและร่วมอธิปราย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

24 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมอธิปราย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในขณะนั้น กับกองทัพบก โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนายุทโธปกรณ์ ทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรทุนวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 113 โครงการ นักวิจัยในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 94 คน ขณะนี้มีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินผลโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กองทัพบก (กมย.ทบ.) และนำไปสู่การผลิต/ใช้ประโยชน์แล้วจำนวน 4 โครงการ

“สิ่งที่ได้ดำเนินการมาในโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4-5 ปี มีโครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยขน์ตามวัตถุประสงค์ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการที่เราดำเนินการทั้งหมดจะต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของกองทัพเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการวิจัยต่างๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ได้ โจทย์ที่สำคัญคือเราจะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้สามารถกระจายไปสู่ภาคธุรกิจ หรือไปสู่การต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ได้อย่างไร วันนี้เป็นโอกาสอันดีและเป็นความตั้งใจของ สป.อว. ที่อยากให้นักวิจัยของเรามาพบปะกัน เพราะในปัจจุบันการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ส่งผลกระทบในระดับใหญ่นั้นเป็นไปได้ยากมากหากไม่มีการทำงานในลักษณะเครือข่าย การพบกันในวันนี้นอกจากการเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันแล้ว ยังจะเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต” รองฯ ศุภชัย กล่าวในตอนท้าย

การประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงาน โครงการด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลักดันนักวิจัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในการทำงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ