กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทำให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

“เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยให้หน่วยงานของเทศบาลเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการขอเบิกเงินจากคลังของเทศบาลในระบบ GFMIS รวมทั้งกำหนดเรื่องการบัญชีในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในระบบ GFMIS โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ของเทศบาลที่เปิดไว้สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
2. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 521 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. 0 2127 7407 – 10 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว