รัฐมนตรีอาร์เซ็ป เร่งเครื่องเจรจารอบพิเศษ มุ่งสู่เป้าหมายปีนี้

‘สมาชิกอาเซ็ป’ เร่งติดตามความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาด พร้อมตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน และสรุปข้อบทด้านกฎเกณฑ์ 7 – 8 บท ภายในปีนี้ ด้านไทยยืนยันในฐานะประธานอาเซียนปีหน้า จะร่วมมือกับสมาชิกผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจาทั้งหมด และให้ลงนามได้ภายในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ สิงคโปร์ จัดขึ้นเพื่อประเมินความคืบหน้าและให้แนวทางการเจรจาหารือต่อเนื่องหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีทั้ง 16 ประเทศ เห็นร่วมกันที่จะเร่งผลักดันตามแผนการเจรจาจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2561

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรอบพิเศษในระดับคณะกรรมการเจรจา เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการติดตามความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาด หลังจากที่ประเทศสมาชิกได้ยื่นข้อเสนอเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน รอบก่อนข้อเสนอสุดท้ายแล้ว ซึ่งมีความคืบหน้าใกล้ได้ข้อสรุปมากขึ้น ที่ประชุมยืนยันหลักการให้มีการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งที่แล้ว เช่น การกำหนดให้มีการเปิดตลาดสินค้าในระดับร้อยละ 90-92 ของรายการสินค้าทั้งหมด เพิ่มความเข้มข้นในการหารือแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องและข้อเสนอ โดยในส่วนการเปิดตลาดบริการที่ประชุมสามารถตกลงหลักการการเจรจากฎเกณฑ์การผูกพันกฎหมายในระดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการปฏิบัติกับแต่ละประเทศอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีการยื่นเปิดตลาดรอบสุดท้าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้ให้แนวทางการเจรจาประเด็นนโยบายในบทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (STRACAP) และบทการแข่งขัน โดยมอบหมายให้คณะทำงานหารือประเด็นด้านเทคนิคในข้อบทดังกล่าว เช่น หัวข้อ Audit หัวข้อ Certification และหัวข้อ Import Check ซึ่งเป็นประเด็นด้านเทคนิคต้องใช้เวลาในการอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมตั้งเป้าหมายให้สรุปทั้ง 3 บท ภายในการประชุมครั้งต่อไป

นางสาวชุติมา กล่าวทิ้งท้ายว่า สมาชิกอาเซ็ปทุกประเทศได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถสรุปการเจรจาอย่างมีนัยสำคัญภายในปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้สรุปผลการเจรจาด้านการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน และสรุปข้อบทด้านกฎเกณฑ์ 7 – 8 บท ตามเป้าหมายความสำเร็จการเจรจาในปีนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการสรุปผลการเจรจา โดยเฉพาะในสถานการณ์การค้าโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้สามารถสรุปได้แล้ว 4 บท ได้แก่ บทพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ไทยได้ยืนยันว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีหน้า จะร่วมมือกับสมาชิกผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจาทั้งหมด และสามารถลงนามได้ภายในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ไทยหารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2562 ต่อไป

นอกจากนี้ อาร์เซ็ปจะเดินหน้าจัดการประชุมเต็มรอบระดับเทคนิคครั้งสุดท้ายของปีนี้ ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาให้ได้ตามเป้าหมาย และคาดหวังว่าผู้นำจะสามารถประกาศสรุปผลการเจรจาอย่างมีนัยสำคัญได้ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ สิงคโปร์ อีกทั้งเร่งเดินหน้าสรุปการเจรจาทั้งหมดภายในปี 2562 ซึ่งไทยจะถือโอกาสที่นั่งเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเร่งผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้

ทั้งนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปถือว่าเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีประชากรกว่า 3,560 ล้านคนของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ครอบคลุมมูลค่าการค้าโลกกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 29 ของมูลค่าการค้าโลก อีกทั้งครอบคลุมประเด็นทางการค้าการลงทุนที่หลากหลาย ทันสมัย และร่วมมือกันในเชิงลึก อย่างไรก็ดี การเจรจาอาร์เซ็ปมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และใกล้บรรลุผลสำเร็จ จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการจับตาติดตามสถานการณ์การเจรจาความตกลงอาร์เซ็ปจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกลัชิด พร้อมทั้งเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลง โดยในด้านการค้าสินค้า การสะสมถิ่นกำเนิดจะทำได้กว้างขวางขึ้นในสมาชิก 16 ประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งยังมีระดับความผูกพันภายใต้ AIFTA ค่อนข้างต่ำ

 

———————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์