สำนักงาน ปปง. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,049,999 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ