ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีเจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางใหญ่ หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัดพิกุลเงิน และชุมชนโดยรอบ ด้วยการเก็บกวาดล้างทำความสะอาด เก็บขยะ คว่ำภาชนะ/สิ่งที่มีน้ำขัง ล้างห้องน้ำ ใส่ทรายอะเบทในบริเวณที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสีย ฯลฯ เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะ ได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่พระภิกษุและประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย