ผู้ว่าการ กปน. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงระบบประปาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะ เข้าพบ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบงานวางท่อประปาให้แก่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อันจะส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนประชาชนที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรม ได้รับความสะดวกสบายในการใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยแรงดันน้ำที่ดียิ่งกว่า ตามโครงการ Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน