📢ขอเชิญผู้ประกอบการที่เป็น SME ร่วมลงทะเบียนเพื่อคัดกรองขึ้นบัญชีจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

🎯จาก มติ ครม.เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ผู้ประกอบการและสินค้าหรือบริการของ SME ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นั้น
 
ขณะนี้ สสว.เปิดระบบให้ SME สามารถลงทะเบียนได้เองผ่านทาง https://thaismegp.com ได้แล้ว หรือง่ายๆ เพียงท่าน scan QR Code สามารถเข้าสู่ Link ลงทะเบียนได้ทันที
 
💥คุณสมบัติ : เป็น SME ที่มีขนาดธุรกิจในประเภท Micro และ Small (คุณสมบัติ มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี)