กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว จัดกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการท่องเที่ยว (กทท.)เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (CSR) ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง รวมพลังเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนบางเสด็จ ปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและร่วมอนุรักษ์สืบสานงานหัตถกรรมพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(CSR) ซึ่งจัดขึ้นนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ จำนวน 50 คน โดยมีนายอำเภอป่าโมก นายไพบูลย์ ศุภบุญ ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง นายพิรญาณ์ น่วมด้วง และชาวบ้านบางเสด็จให้การต้อนรับ และร่วมแรงร่วมใจกันปรับสภาพ ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ ที่สำคัญยิ่งคือได้ดำเนินการจัดสร้างและตกแต่งลานประดิษฐานช้างจำลองแบบขยายรูปปั้นตุ๊กตา ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศให้เดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน กรมการท่องเที่ยวตระหนักดีว่า แม้ว่าเราจะอยู่ในยุค Thailand 4.0 แต่อีกหนึ่งมิติของการพัฒนาที่มองข้ามไม่ได้ นั่นคือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และบ้านบางเสด็จแห่งนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และเป็นหมู่บ้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมาเยือนรวมทั้งสิ้นถึง 32 ครั้ง โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบางเสด็จอยู่เนืองนิตย์ ซึ่งดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่ชาวบ้านบางเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

“ด้วยพันธกิจของกรมการท่องเที่ยว ในการร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศตามแผนการพัฒนาสู่ ‘ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ กรมการท่องเที่ยว ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานไว้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน ‘พอมี พอกิน พอใช้’ และไม่ทิ้งรากเหง้า ความงดงามของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ขณะเดียวกัน กรมการท่องเที่ยวก็เน้นการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เราจึงร่วมใจกันมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับชาวบางเสด็จทุกท่านในวันนี้”

โครงการตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นโครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2519 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวบ้านบางเสด็จให้มีอาชีพทำกินและมีรายได้จุนเจือครอบครัวหลังประสบอุทกภัยในช่วงปี พ.ศ. 2517-2518 โดยทรงรำลึกถึงงานหัตถศิลป์ ตุ๊กตาชาววังสมัยยังทรงพระเยาว์ ซึ่งนับวันยิ่งหาดูได้ยาก จึงพระราชทานเป็นอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านตำบลบางเสด็จ และได้กลายเป็นอาชีพที่สร้างชื่อและเป็นหนึ่งในมนต์เสน่ห์ของบ้านบางเสด็จแห่งนี้เรื่อยมา

นอกจากศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและซื้อหาตุ๊กตาชาววังเป็นของฝากและช่วยส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่แล้ว ยังมีสินค้าโอทอปของดีอ่างทองไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกชิม โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาให้บ้านบางเสด็จเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเมืองรอง เพื่อต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมแวะเยี่ยมชมอาชีพท้องถิ่นที่สืบทอดมาช้านาน อาทิ การทำก้านธูป การทำมีดโบราณ ศาสตร์รักษากระดูกโดยปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลากระชังแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถปั่นจักรยานลัดเลาะเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมพลับพลาริมน้ำบริเวณท่าช้าง ซึ่งเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพวาดบนผนังเขื่อนกั้นน้ำ ก่อนแวะชมงานจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดท่าสุทธาวาสอันวิจิตร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพ เขียนเรื่องพระมหาชนก รวมทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวาดเป็นภาพผลมะม่วง และยังทรงปั้นช้างดินเผาไว้ 2 เชือก ซึ่งจัดแสดงรูปปั้นฝีพระหัตถ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้ชมในพิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง หรือจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับช้างจำลองแบบขยายรูปปั้นตุ๊กตาฝีพระหัตถ์ซึ่งประดิษฐานบริเวณด้านหน้าเรือนไทยคุ้มสุวรรณภูมิ

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเน้นย้ำว่า “กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวและชาวชุมชน บ้านบางเสด็จขอน้อมเกล้าฯ ถวายหยาดเหงื่อแรงกายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561”

* * * * * * * * * *