องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยในชุมชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลตัวอย่างการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดี มีระบบบริการสุขภาพที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพบริการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสะดวก ใกล้บ้าน โดยเฉพาะโรคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ อาทิ โรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยมีคลินิกเฉพาะทางโรคไต คลินิกชะลอไตเสื่อม คลินิกล้างไตทางช่องท้อง แพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต และเป็นหน่วยรับส่งกลับจากโรงพยาบาลแม่ข่ายก่อนกลับบ้าน สอนผู้ป่วยและญาติในการล้างไตทางช่องท้องได้เองที่บ้าน ในปีนี้ ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะที่การทำงานของไตเสื่อมจนถึงไตวายระยะสุดท้าย จำนวน 538 ราย และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 123 คน รวมทั้งคลินิกโรคผิวหนัง มีระบบปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนัง ในปี 2563 มีผู้รับบริการ 382 ราย และผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัดทันเวลา ลดปัญหาตาบอด จำนวน 51 ราย ตั้งเป้าหมายในปี 2564 เปิดหน่วยไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 12 เตียง และพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital ในทุกระบบ

นอกจากนี้ ได้เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยในชุมชน โดยให้บริการสุขศาลาใน 3 หมู่บ้านห่างไกล ผู้รับบริการ 3,960 ครั้ง/ปี บริการจิตเวชสัญจร ค้นหาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ลดอัตราฆ่าตัวตาย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองตา บริการแพทย์แผนไทย ทันตกรรม รวมทั้งบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในกลุ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด วงเงิน 3,620,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เปิดให้บริการเฉพาะทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครบวงจร และกายภาพบำบัด อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไมเกรน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ บริการนวดเพื่อสุขภาพ ดูแลมารดาหลังคลอด อบสมุนไพร สำหรับปีงบประมาณ 2563 ได้รับพระราชทานรถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคาโดยสาร 6 ล้อ สำหรับบรรทุกเครื่องมือและ ยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ และแพทย์แผนไทย สำหรับออกให้บริการหน่วยแพทย์หน่วยอำเภอยิ้ม

*********************************** 21 ตุลาคม 2563