‘ปลัดแรงงาน’ร่วมขับเคลื่อนภารกิจจิตอาสา 904

ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสา 904 หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน พร้อมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย และคิวอาร์โค้ชวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่คนไทยยังไม่รู้ และ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 ตุลาคม 2563