เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ต่อไป โดยมีรองเลขาธิการ กศน. ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง และบุคลากร สำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร