สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งข้อพึงระวัง การกระทำ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

1. การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
2. นำความลับของราชการหาประโยชน์ส่วนตน
3. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
4. ใช้ตำแหน่ง/อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
5. รับของขวัญ/ทรัพย์สิน
6. ทำงานหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ