มท.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 เพื่อร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งติดตามการสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน  โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ และการประชุมในวันนี้  ศปถ.ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ 7 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และ 7) มาตรการเน้นหนัก การเข้มงวดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุุ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย และสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ศปถ.ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนตามมาตรและแนวทางต่างๆ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่ง ศปถ.จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำว่า จะทำอย่างไรให้มาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งหากเราทำได้ตามมาตรการต่างๆ นี้ ก็จะสามารถลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ซึ่งสิ่งสำคัญเราต้องสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความเคารพกฎหมายจราจร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน ทั้งนี้ ศปถ.จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในวันนี้ ไปปรับแก้ไขร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อ ครม. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยในสังคมไทย