กรมหม่อนไหมคว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมยุค New Normal

กรมหม่อนไหมร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท SCG Packaging พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผ้าไหม ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 ThaiStar Packaging Awards & WorldStar Awards 2020 Award Ceremony ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมที่ช่วยแก้ปัญหาการเสียรูปจากการพับและสามารถขนส่งทางไปรษณีย์ได้ รองรับการซื้อขายแบบออนไลน์ในยุค New Normal

 

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้ดำเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ (Thai Silk Packaging) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ช่วยส่งเสริม ยกระดับ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมหม่อนไหมจึงมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือผ้าอื่น ๆ สำหรับส่งมอบให้ลูกค้าหน้าร้าน และสามารถใช้สำหรับขนส่งทางไปรษณีย์ได้

จากการศึกษาและพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผ้าไหมที่มีความเด่นที่ช่วยแก้ปัญหาการเสียรูปจากการพับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไหมยกดอกที่มีส่วนประกอบเป็นดิ้นเงิน ดิ้นทองและมีราคาสูง อีกทั้งยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขนส่งทางไปรษณีย์ได้ เพื่อรองรับการซื้อขายแบบออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในยุค New Normal ทำให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 ThaiStar Packaging Awards & WorldStar Awards 2020 Award Ceremony ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วย

……………………………………..