วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเน้นลอยกระทงให้ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ ภายใต้แนวทาง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

(๒๐ ตุลาคม ๖๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กรมเจ้าท่า  กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเมาไม่ขับ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ทุกภาคส่วนจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด ๑๙

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต
สะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ทั้งยังเป็นประเพณีที่มีสาระและคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสังคม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ยังคงดำรงอยู่ จึงควรตระหนักในชีวิตวิถีใหม่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการสืบสานประเพณีที่สำคัญ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เสนอแนวทางและมาตรการจัดประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามด้วยการจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ ให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของท้องถิ่น เช่น การแสดงพื้นบ้าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ % และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม

๒) สถานที่จัดงาน ควรปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม กว้างขวาง ไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด ๑๙ ของสาธารณสุข

๓) ผู้จัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการจราจรทางบกและทางน้ำ เช่น มีศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจนบริเวณท่าน้ำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเว้นระยะการลงลอยกระทง

๔) รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ด้วยการงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา รณรงค์เมาไม่ขับ และงดการดื่มสุราในบริเวณงานหรือใกล้เคียง งดการเล่นดอกไม้ไฟ  พลุ และโคมลอย  หรือวัสดุที่ก่อนให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน และขอให้ยึดหลัก “อย่าใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บกระทง/เงินในกระทง อย่าก้มไปลอยกระทง”

๕) จัดการแสดงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควรจัดบริเวณที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง และรักษามาตรการความปลอดภัยจากโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

และหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการกับกระทรวงวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ณ บริเวณ ๑๐ ท่าน้ำสำคัญในกรุงเทพมหานคร

 

โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน “แต่งไทย ไปลอยกระทง” เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกด้วย  โดยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ , เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

 

—————————-