ธ.ออมสิน ประกาศผลชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 4 “ชุมชนบ้านปรางค์นคร เมืองย่าโม” คว้าโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ซึ่งรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลโฮมสเตย์ดีเด่น ชุมชนละ 100,000 บาท ได้แก่ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และศิลปินดาราคู่หูบัดดี้ชุมชน ร่วมแสดงความยินดี ณ Moonstar Studio ซอยลาดพร้าว 80 วังทองหลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

การประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4  ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY” คณะกรรมการตัดสินได้ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการและบริการของของโฮมสเตย์ในสถานที่จริง รวบรวมข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินคัดเลือกให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานจริง พร้อมบันทึกภาพรูปแบบรายการเรียลลิตี้นำเสนอทางสถานีโทรทัศน์ PPTV 36 เพื่อประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วย สำหรับโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน อันจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยธนาคารให้การสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและทุน เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นโฮมสเตย์แห่งใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นด้วย ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลโฮสเตย์ยอดเยี่ยมปีนี้ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความงดงามทางธรรมชาติเป็นมนต์เสน่ห์ด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมด้วยการบริหารจัดการทางการเงิน แผนการตลาด การสื่อสารผ่าน Social media กิจกรรมท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความสะอาด บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และการดูแลสิ่งแวดล้อม

…………………………………….