กรมบังคับคดีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ด้วยเกรดระดับ A และด้านการป้องกันการทุจริต 100 คะแนน

กรมบังคับคดีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ในประเภทกรมหรือเทียบเท่าได้คะแนนในภาพรวม 88.51 คะแนน และมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการป้องกันการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทุกระดับ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีความมุ่งมั่น พัฒนาใส่ใจในความสะดวกของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตรวจสอบได้