เลขาธิการ สปส. พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คุยผ่านรายการวิทยุ “Voice Radio Online Sso lamphun” เผยนโยบายด้านความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand

เลขาธิการ สปส. พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คุยผ่านรายการวิทยุ “Voice Radio Online Sso lamphun” เผยนโยบายด้านความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand ดูแลลูกจ้าง/ผู้ประกันตน พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคม ทั่วไทย ผ่านกลไก “บวร”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมออกอากาศ สถานีวิทยุ “Voice Radio Online Sso lamphun” ในรายการ “เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน” แจง มาตรการนโยบายความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านกลไก “บวร” โดยมี นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุน เงินทดแทน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวผ่านรายการวิทยุว่า ในวันนี้ ตนได้มีโอกาสร่วมกับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุ Voice Radio Online Sso lamphun ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้รับรู้ข่าวสารงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการถึงการดำเนินงานนโยบายด้านความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการได้มีสุขภาพที่ดี โดยใช้หลักการ “ป้องกัน ดีกว่าแก้ไข” ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก “บวร” เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อมครอบคลุมดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวถึงการจ่ายสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ที่เน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง รวมถึงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน ในการดูแลความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และแรงงานอิสระในจังหวัดลำพูนอีกด้วย
…………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 / www.sso.go.th