ทส. เข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ London Conference on Illegal Wildlife Trade ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีผู้แทนทั้งระดับผู้นำประเทศและผู้แทนประเทศ มากกว่า ๘๐ ประเทศ เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ ประเทศไทยได้รับรองปฏิญญากรุงลอนดอน ซึ่งมีเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงคุกคามสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน และระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนเป็นอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทอื่นด้วย อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด เป็นต้น ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงที่จะให้คำมั่นกับนานาชาติที่จะร่วมแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องทั้งการออกกฎหมายและการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ ๗๐ มีมติให้ประเทศไทยออกจากกระบวนการตามแผนปฏิบัติการงาช้างระดับชาติ การดำเนินงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้จำนวนช้างป่าและเสือโคร่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งมีบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียนโดยริเริ่มให้มีการประชุมหารือระหว่างประเทศอาเซียนและจีนเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย การเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการขนส่งระหว่างประเทศ และเพิ่มมาตรการในการดูแลควบคุมการค้าสัตว์ป่าในกลุ่มช้าง เสือ ลิง ลิ่น และสัตว์เลื้อยคลาน และในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีดำริที่จะจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีที่จะทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งและแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของ สปป.ลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รวมทั้งมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮร์ (His Highness Tunku Idris Ibrahim) ขอหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามแดนไทย-มาเลย์ อาทิ การลาดตระเวนร่วม และการจัดการอุทยานแห่งชาติ