อธิบดีกรมบังคับคดีหารือทวิภาคีกับอธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr.Dmitriy Aristov อธิบดีกรมบังคับคดี Federal Bailiffs’Serviceสหพันธรัฐรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

ซึ่งประเด็นหารือทวิภาคีเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ระหว่างกันในการบังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความคืบหน้าเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน การเรียนเชิญอธิบดีและผู้บริหารของกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ Asean+๓ที่กรมบังคับคดีจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวขอบคุณ Mr.Dmitriy Aristov อธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้เชิญให้กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง ครั้งที่ ๙ และที่ผ่านมา และได้เชิญให้นําเสนอพัฒนาการด้านการบังคับคดีแพ่งไทย

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน และขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น และจัดการประชุมที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม