ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย DR เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” (Depository Receipts: DR) เพื่อลดภาระอุปสรรคและสร้างความยืดหยุ่นในการออก DR ให้กับภาคเอกชน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เพื่อให้กระบวนการออกและเสนอขาย DR สะดวกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) ปรับปรุงกระบวนการออกและเสนอขาย DR ให้เป็น Direct Listing ทำให้ผู้ออกและเสนอขาย DR (DR issuer) สามารถทยอยซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) และออก DR โดยนำ DR ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ออกและเสนอขาย DR ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของ DR และจำนวนผู้ลงทุน เพื่อดำรงสภาพคล่องของ DR ตลอดจนต้องเปิดเผยข้อมูลมาตรการไถ่ถอน DR ไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนรับทราบ หากผู้ออกและเสนอขาย DR ไม่สามารถดำรงสถานะตามเงื่อนไขขั้นต่ำได้

(2) ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1 : 1 สำหรับ DR ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนในการเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีราคาสูง

(3) เพิ่มประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ได้แก่ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (Collective Investment Scheme: CIS) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) และกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้

พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแนวทางเดียวกันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=661 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail parthomrat@sec.or.th worawan@sec.or.th หรือ nichaya@sec.or.th จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563