อผส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในภาวะปกติใหม่

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในภาวะปกติใหม่ ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งในประเด็นมิติสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนระบบงานสวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 2019) ให้สามารถเกิดผลสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและนำเสนอความคาดหวังที่มีต่อบทบาทของศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนความคาดหวังให้บรรลุผลสำเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 70 คน