รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่ ส.ป.ก. ยึดคืน จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางมามอบนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่ ส.ป.ก. ยึดคืน จำนวน 509 ไร่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และรับฟังทิศทางการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้กรอบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำโขงล้านช้าง ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายหลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังบรรยายสรุปจาก กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยว่า .. “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายที่สำคัญด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีการวางแผนการใช้ที่ดิน และการบริหารจัดการดินให้มีศักยภาพในการผลิต อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาวิจัย ในประเด็นการศึกษาการปนเปื้อนสารก่อมลพิษทางดินที่ส่งผลต่อการบริการเชิงนิเวศ และการลดใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกรที่เหมาะสมกับทรัพยากรดินของประเทศไทย การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และชุมชน รวมถึงจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูงซึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร ให้องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดการการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน”

ทั้งนี้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย กรมพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ในพื้นที่ดำเนินการ 10 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่สระน้ำเดิมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน พื้นที่ปลูกไม้ผลประมาณ 2 ไร่ พื้นที่สระน้ำเพิ่มเติมประมาณ 1 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวอีกประมาณ 4 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายในการดำเนินการ 18 อำเภอ 122 ตำบล เกษตรกร 1,952 ราย จ้างแรงงาน 976 ราย

……………………………….