PEA เร่งดำเนินการยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง

ตามที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ทำให้ในบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงใกล้ระดับมิเตอร์ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมและระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำที่ท่วมสูง รวมถึงแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค