พช.นนทบุรี เดินหน้าน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

พช.นนทบุรี เดินหน้าน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมจากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง นางสาวชวนากร โยคิณมิสจินจา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และผู้นำสตรีในชุมชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมที่ 4 “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม”

 

สำหรับกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง และปลูกผักเพิ่มเติมรวม 10 ชนิด “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ และ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ

การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ได้มีการจัดทำเมนูอาหารรักษ์สุขภาพจำนวน 3 เมนู ดังนี้ “ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย” “มัจฉาชมจันทร์” และ “ดอกกล้วยทรงเครื่อง” ซึ่งวัตถุดิบหลักเป็นพืชผักสวนครัวที่ได้มาจากพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวชวนากร โยคิณมิสจินจา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ผู้ใหญ่เด๊ะ” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง ที่มีพื้นที่เพียง 1 งาน ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ใช้งาน จึงมีแนวคิดนำมาปรับเป็นพื้นที่ไว้ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผลยืนต้น ที่มีจำนวนมากกว่า 50 ชนิด โดยมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ไม่ว่าพื้นที่จะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่สำคัญ เพราะสามารถปลูกพืชผักได้ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ใหญ่เด๊ะ ยังมีความคิดที่ต่อยอดจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ โดยการปล่อยให้ผลหรือผักสุกคาต้น เพื่อนำเมล็ดไว้สำหรับปลูกต่อไปในอนาคต เช่น บวบ ฟัก พริก เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเข้าสู่กิจกรรมที่ 5 ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง โดยผู้ใหญ่เด๊ะ มีความมุ่งมั่นให้ชุมชนมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะสามารถแจกจ่าย แบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่ นำไปเพาะปลูกต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากนั้น ผู้ใหญ่เด๊ะ ได้นำชมกิจกรรมยามว่าง อีกหนึ่งอย่าง คือ การปลูกต้นกระบองเพชร โดยวางแผนที่จะต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…