ก.แรงงาน – รพ.กล้วยน้ำไท ผลิตนักบริการผู้สูงอายุ รับสังคมสูงวัย

19 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับนายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เป็นพยานในการลงนาม

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า ในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง เต็มรูปแบบ จะมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ การบริการและการดูแลรักษา แต่ปัจจุบันบุคลากรหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ กพร. กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจมุ่งเน้นพัฒนายกระดับทักษะฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาด มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้ให้บริการดูแลและผู้สูงอายุ

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรม หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุตาม “โครงการให้ทุนสร้างอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนไปด้วยกัน” ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในปี 2563-2564 ทางโรงพยาบาลได้มอบทุนเพื่อการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 377 ทุน ทุนละ 95,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน ผู้ด้อยโอกาส จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี จบการศึกษาระดับม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี และกศน. สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook : @kluaynamthaischool หรือโทร 098-983-0414 , 02-7692000 ต่อ 1077 , 1079

ด้านนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กพร. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทผลิตกำลังแรงงานในสาขานี้ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากความร่วมมือในการฝึกอบรมแล้ว กพร. และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจะได้ขยายผลความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในการทดสอบฯ บุคลากรในสาขานี้ จะช่วยยกระดับแรงงานในสาขานี้ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและตลาดแรงงาน

…………………………….