วธ.มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม “ก่อเกียรติ ทองผุด-เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์” ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ-ฉากบังเพลิงได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของวธ.ประจำปี 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี ณ  อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร หลังจากนั้น เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วธ. จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ  รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยปี 2561 มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 359 ราย แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 95 ราย ประเภทบุคคล 150 ราย และกลุ่มบุคคล 114 ราย ดังนี้

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 95 ราย อาทิ นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์ จ.กระบี่ นายธีรพงศ์ สุขเกษม  กรุงเทพฯ นางสาวหฤทัย วงศ์พฤติภัค กรุงเทพฯ เด็กชายธีระ ทองอินทร์ จ.กาญจนบุรี นายเทพพร  นาสำแดง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวมทนาลัย อ่อนกล้า จ.กำแพงเพชร นางสาวปริยากร อารีย์ จ.ขอนแก่น นางสาวภาลินี สินทอง จ.จันทบุรี เป็นต้น ประเภทบุคคล 114 ราย อาทิ พระเทพมงคลโสภณ จ. พระนครศรีอยุธยา พระราชรัตนสุนทร กรุงเทพฯ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ จ.เชียงราย นายชวน หลีกภัย จ.ตรัง นางมยุรา เศวตศิลา กรุงเทพฯ นายดำรง พุฒตาล กรุงเทพฯ นายเอนก นาวิกมูล กรุงเทพฯ นายนิติกร กรัยวิเชียร กรุงเทพฯ นายประยูร หนูสิน กรุงเทพฯ นายสถาพร นิยมทอง จ.นนทบุรี เป็นต้น

ประเภทกลุ่มบุคคล 150 ราย อาทิ พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชุมชนคุณธรรมวัดตลาดแคร์หัวหนอง จ.กาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท เป็นต้น

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี นครปฐม นครราชสีมา นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา แพร่ ยะลา อุดรธานีและอุตรดิตด์ รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดวธ. ประจำปี 2560 จำนวน 11 ราย อาทิ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน กรมศิลปากร นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร เป็นต้น  ซึ่งนายก่อเกียรติ เป็นผู้ออกแบบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และนายเกียรติศักดิ์เป็นผู้ออกแบบฉากบังเพลิงในงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ

ทั้งนี้ การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป