สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 5 ล้านบาท

วันที่ 15 -16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน โดยมีนายกฤษดา ทาจินา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 52 คน มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 52 เรื่อง ทุนทรัพย์ 19,390,378.03 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 29 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 5,782,591.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.50 และภายในงานได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเปิดโอกาส ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนเป็นการสร้าง สังคมที่เป็นสุขให้กับประชาชน