MEA จัดงานสัมมนาสมาชิก MEA Better Care Service ประจำปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสมาชิก MEA Better Care Service ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย และทิศทางและแนวโน้มการให้บริการด้านพลังงานของ MEA รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 150 คน ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าภาคธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการ “MEA Better Care Service” ซึ่งเป็นบริการที่ MEA จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาด้านการให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า จะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 150 คน ซึ่งเป็นสมาชิก MEA Better Care Service ในด้านการแก้ไขและป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย และทิศทางและแนวโน้มการให้บริการด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living