เปิดการฝึกอบรมการบริหารจัดการ การขุดสระและวางรูปผังแปลงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการบริหารจัดการ การขุดสระและวางรูปผังแปลงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินอัจฉริยะ กรมพัฒนาที่ดิน

สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการ การขุดสระและวางรูปผังแปลงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ การคำนวณปริมาณดินขุดและการบริหารสัญญาก่อสร้าง ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเรื่องการออกแบบ การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำและคำนวณราคาสิ่งก่อสร้างในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถไปใช้ปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรให้สามารถปลูกพืชและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และการกำหนดขนาดพื้นที่โครงการกับปริมาณสระเก็บน้ำนั้นจะต้องมีองค์ประกอบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความเหมาะสมกับพื้นที่และชนิดพืชที่จะปลูก โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ต่อไป”